บริการปิดตู้สินค้าทุกประเภท

บริการตรวจสอบ (QC) สินค้าทุกประเภท

บริการเปลี่ยนหีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยของสินค้า

Sales & Marketing

 1. Targeted sales strategy providing coverage to an established client base across the region
 2. A comprehensive marketing plan to continually promote and raise awareness of the airline
 3. Regular analysis of the market, statistical data & compilation of airline reports

Operations & Customer Service

 1. Efficient & experienced operations team providing a high standard of customer service
 2. Bookings, reservations, track & trace services
 3. Full working knowledge of special cargo requirements & regular staff training

Handling & Trucking

 1. Long established relationships with local handling & trucking companies
 2. Close liaison with handling & trucking suppliers to maintain a high quality service
 3. Additional services available: warehouse & trucking supervision, import handling & admin.

Finance & IT

 1. Punctual & accurate payments on the agreed dates
 2. Regular financial reporting to the airline
 3. Up to date use of communication tools & the latest technology